کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

دوباره زندگی

دوباره

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه ! دوباره زندگی

نمایش ادامه مطلب


تبلیغات

مطالب دوستان