کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

27/44 as a decimal

آخرین جستجوها

27/44


http://0013860627o.niloblog.com/p/8

تا به حال ...مرگ را تنفس کرده ای ... ؟ ... تنفس مرگ کار این روزهایم شده است !!! 27/44 as a decimal

نمایش ادامه مطلب


دوباره


http://0013860627o.niloblog.com/p/4

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !


http://0013860627o.niloblog.com/p/3

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه !

نمایش ادامه مطلب