کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

27/448 murray st perth

آخرین جستجوها

27/43


http://0013860627o.niloblog.com/p/9

از برای قلمم باز سکون می آید دلخوشی باز از این سنگ برون می آید گرگ آیینه ها دگــــر باره ها کسوتی باز سکوت باره شگون می یابد ***اسم من باز از این قرعه برون می آید غم و اندوه بر این قلب فزون می آید گرمای تو را حس می کردم چه حیف !باد سردی از این کلبه درون می آید پینبشت صفر : برای ایمان رضا !!!سنگ : قلب مصراع سوم و چهارم : تلمیح » در آیینه ی آن شب که ماه کامل بود         کسوت ما سکوت بود و لقب زخمین روی ! 27/448 murray st perth

نمایش ادامه مطلب


27/44


http://0013860627o.niloblog.com/p/8

تا به حال ...مرگ را تنفس کرده ای ... ؟ ... تنفس مرگ کار این روزهایم شده است !!!

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !


http://0013860627o.niloblog.com/p/3

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه !

نمایش ادامه مطلب